Soru R akor diyagramı [kapalı]


Krank gibi bir akor düzeni çizebilecek herhangi bir paket var mı: (bu görselleştirme de denir akor diyagramı)

Chrod Diagramm


32
2018-01-30 08:01


Menşei


Bunu R (tercihen ggplot2) de yapmak için doğal bir yol arıyorum. Birisi bunun için bir işlev yazdıysa harika olurdu. - Chris
RCircos paketi bunu yapabilirsin - Max Ghenis


Cevaplar:


Birkaç yıl önce aşağıdakileri yazdım, ama hiç kullanmadım: Gereksinimlerinize uyarlamaktan çekinmeyin, hatta tam teşekküllü bir pakete dönüştürün.

# Return a line in the Poincare disk, i.e.,
# a circle arc, perpendicular to the unit circle, through two given points.
poincare_segment <- function(u1, u2, v1, v2) {
  # Check that the points are sufficiently different
  if( abs(u1-v1) < 1e-6 && abs(u2-v2) < 1e-6 )
    return( list(x=c(u1,v1), y=c(u2,v2)) )
  # Check that we are in the circle
  stopifnot( u1^2 + u2^2 - 1 <= 1e-6 )
  stopifnot( v1^2 + v2^2 - 1 <= 1e-6 )
  # Check it is not a diameter
  if( abs( u1*v2 - u2*v1 ) < 1e-6 )
    return( list(x=c(u1,v1), y=c(u2,v2)) )
  # Equation of the line: x^2 + y^2 + ax + by + 1 = 0 (circles orthogonal to the unit circle)
  a <- ( u2 * (v1^2+v2^2) - v2 * (u1^2+u2^2) + u2 - v2 ) / ( u1*v2 - u2*v1 )
  b <- ( u1 * (v1^2+v2^2) - v1 * (u1^2+u2^2) + u1 - v1 ) / ( u2*v1 - u1*v2 ) # Swap 1's and 2's
  # Center and radius of the circle
  cx <- -a/2
  cy <- -b/2
  radius <- sqrt( (a^2+b^2)/4 - 1 )
  # Which portion of the circle should we draw?
  theta1 <- atan2( u2-cy, u1-cx )
  theta2 <- atan2( v2-cy, v1-cx )
  if( theta2 - theta1 > pi )
    theta2 <- theta2 - 2 * pi
  else if( theta2 - theta1 < - pi )
    theta2 <- theta2 + 2 * pi
  theta <- seq( theta1, theta2, length=100 )
  x <- cx + radius * cos( theta )
  y <- cy + radius * sin( theta )
  list( x=x, y=y )
}

# Sample data
n <- 10
m <- 7
segment_weight <- abs(rnorm(n))
segment_weight <- segment_weight / sum(segment_weight)
d <- matrix(abs(rnorm(n*n)),nr=n, nc=n)
diag(d) <- 0 # No loops allowed
# The weighted graph comes from two quantitative variables
d[1:m,1:m] <- 0
d[(m+1):n,(m+1):n] <- 0
ribbon_weight <- t(d) / apply(d,2,sum) # The sum of each row is 1; use as ribbon_weight[from,to]
ribbon_order <- t(apply(d,2,function(...)sample(1:n))) # Each row contains sample(1:n); use as ribbon_order[from,i]
segment_colour <- rainbow(n)
segment_colour <- brewer.pal(n,"Set3")
transparent_segment_colour <- rgb(t(col2rgb(segment_colour)/255),alpha=.5)
ribbon_colour <- matrix(rainbow(n*n), nr=n, nc=n) # Not used, actually...
ribbon_colour[1:m,(m+1):n] <- transparent_segment_colour[1:m]
ribbon_colour[(m+1):n,1:m] <- t(ribbon_colour[1:m,(m+1):n])

# Plot
gap <- .01
x <- c( segment_weight[1:m], gap, segment_weight[(m+1):n], gap )
x <- x / sum(x)
x <- cumsum(x)
segment_start <- c(0,x[1:m-1],x[(m+1):n])
segment_end  <- c(x[1:m],x[(m+2):(n+1)])
start1 <- start2 <- end1 <- end2 <- ifelse(is.na(ribbon_weight),NA,NA)
x <- 0
for (from in 1:n) {
 x <- segment_start[from]
 for (i in 1:n) {
  to <- ribbon_order[from,i]
  y <- x + ribbon_weight[from,to] * ( segment_end[from] - segment_start[from] )
  if( from < to ) {
   start1[from,to] <- x
   start2[from,to] <- y
  } else if( from > to ) {
   end1[to,from] <- x
   end2[to,from] <- y
  } else {
   # no loops allowed
  }
  x <- y
 }
}

par(mar=c(1,1,2,1))
plot(
 0,0, 
 xlim=c(-1,1),ylim=c(-1,1), type="n", axes=FALSE, 
 main="Two qualitative variables in polar coordinates", xlab="", ylab="")
for(from in 1:n) {
 for(to in 1:n) {
  if(from<to) {
   u <- start1[from,to]
   v <- start2[from,to]
   x <- end1 [from,to]
   y <- end2 [from,to]
   if(!is.na(u*v*x*y)) {
      r1 <- poincare_segment( cos(2*pi*v), sin(2*pi*v), cos(2*pi*x), sin(2*pi*x) )
      r2 <- poincare_segment( cos(2*pi*y), sin(2*pi*y), cos(2*pi*u), sin(2*pi*u) )
      th1 <- 2*pi*seq(u,v,length=20)
      th2 <- 2*pi*seq(x,y,length=20)
      polygon(
        c( cos(th1), r1$x, rev(cos(th2)), r2$x ),
        c( sin(th1), r1$y, rev(sin(th2)), r2$y ),
        col=transparent_segment_colour[from], border=NA
      )
   }
  }
 }
}
for(i in 1:n) {
 theta <- 2*pi*seq(segment_start[i], segment_end[i], length=100)
 r1 <- 1
 r2 <- 1.05
 polygon( 
  c( r1*cos(theta), rev(r2*cos(theta)) ),
  c( r1*sin(theta), rev(r2*sin(theta)) ),
  col=segment_colour[i], border="black"
 )
}

Two quantitative variables in polar coordinates


24
2018-01-30 20:41

chorddiag paket (hala geliştirilmekte) etkileşimli sağlar D3 uygulama

Chorddiag paketi, JavaScript görselleştirme kitaplığı D3'ü kullanarak etkileşimli akor diyagramları oluşturulmasına izin verir.http://d3js.org) htmlwidgets arabirim çerçevesini kullanarak R içinden.

Örnek

devtools::install_github("mattflor/chorddiag")
library(chorddiag)

## example taken from the github site
m <- matrix(c(11975, 5871, 8916, 2868,
       1951, 10048, 2060, 6171,
       8010, 16145, 8090, 8045,
       1013,  990, 940, 6907),
      byrow = TRUE,
      nrow = 4, ncol = 4)
haircolors <- c("black", "blonde", "brown", "red")
dimnames(m) <- list(have = haircolors,
          prefer = haircolors)
m
#       prefer
#  have   black blonde brown red
#   black 11975  5871 8916 2868
#   blonde 1951 10048 2060 6171
#   brown  8010 16145 8090 8045
#   red   1013  990  940 6907

groupColors <- c("#000000", "#FFDD89", "#957244", "#F26223")
chorddiag(m, groupColors = groupColors, groupnamePadding = 40)

screenshot


14
2018-05-21 01:58

Özellikle genomik verileri değil, herhangi bir alandaki verileri araştırmak istemiyorsanız, yeni yayınlanan paketi düşünüyorum. circlize: R'de Dairesel Görselleştirme daha açık bir yaklaşım sağlar RCircos.

circlize example


9
2017-11-02 17:31

Bu çok benziyor Circos arsa. Circo, Perl'de uygulanır, ancak verilerinizi biçimlendirmek için R'yi kullanabilirsiniz, böylece bunu Circos'a besleyebilirsiniz. BioStar'ta bir soru var: http://www.biostars.org/p/17728/


3
2018-01-30 08:06Evet de bunu d3'te yapabilirim. Ama R'den geçmek istemedi. - FUD


ggplot'la aşina iseniz, ggbio gitmek için yoldur.

Belgeler burada mevcuttur: http://www.tengfei.name/ggbio/

Dairesel grafikleri çizme işlevi layout_circle () 'dir. Genomik verileri çizmek için bir başka çok kullanışlı işlev layout_karyogram () 'dir.


2
2018-04-17 09:36