Soru JCL ile / olmadan Delphi'de CLR barındırma - örnek


Birisi burada örnek olarak Delphi'de CLR'yi barındıracak bir örnek gönderebilir mi? Benzer okudum soru burada ama JCL'yi Delphi 5'de barındırmak istediğim gibi kullanamıyorum. Teşekkür ederim.


DÜZENLE: Bu makale Fox Pro CLR barındırma hakkında umut verici görünüyor ama ben Delphi clrhost.dll erişmek için bilmiyorum.


Düzenle 2: Delphi 5 şartından vazgeçtim. Şimdi ben Delphi 7 ile JCL çalışıyorum. Ama yine de herhangi bir örnek bulamıyorum. Şimdiye kadar sahip olduğum şudur:

C # derlemem:

namespace DelphiNET
{
  public class NETAdder
  {
    public int Add3(int left)
    {
      return left + 3;
    }
  }
}

Onu derledim DelphiNET.dll.

Şimdi bu montajı Delphi'den kullanmak istiyorum:

uses JclDotNet, mscorlib_TLB;

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var
 clr: TJclClrHost;
 ads: TJclClrAppDomainSetup;
 ad: TJclClrAppDomain;
 ass: TJclClrAssembly;
 obj: _ObjectHandle;
 ov: OleVariant;
begin
 clr := TJclClrHost.Create();
 clr.Start;
 ads := clr.CreateDomainSetup;
 ads.ApplicationBase := 'C:\Delhi.NET';
 ads.ConfigurationFile := 'C:\Delhi.NET\my.config';
 ad := clr.CreateAppDomain('myNET', ads);
 obj := (ad as _AppDomain).CreateInstanceFrom('DelphiNET.dll', 'DelphiNET.NETAdder');
 ov := obj.Unwrap;
 Button1.Caption := 'done ' + string(ov.Add3(5));
end;

Bu hata ile biter: EOleError: Variant bir otomasyon nesnesine başvuruyor

Delphi ile uzun zamandır çalışmamıştım, bu yüzden burada kaldım ...


Çözüm: COM görünürlüğünde varsayılan olarak olmayan bir sorun vardı. Bu doğru .NET derlemesidir:

namespace DelphiNET
{
  [ComVisible(true)]
  public class NETAdder
  {
    public int Add3(int left)
    {
      return left + 3;
    }
  }
}

Önemli Not:

Delphi ile .NET ile çalışırken, bu önemlidir Set8087CW($133F); programınızın başında (örneğin, önce Application.Initialize;). Delphi, kayan nokta istisnalarını varsayılan olarak etkinleştirmiştir (bkz. bu) ve CLR onları sevmiyor. Onları etkinleştirdiğimde, programım garip bir şekilde donuyordu.


18
2018-01-12 11:33


Menşei


Neden JCL'yi Delphi 5'de kullanamazsın? Ayrıca belki de bazı küçük değişiklikler değil mi? - Lars Truijens
JclDotNet.pas Delphi 6 ile geliştirilmiştir ve Delphi 5'de kullanmak için küçük değişiklikler gibi görünmüyor. - Lukas Cenovsky
Yönetilen VCL'yi düşündünüz mü? - Vitaliy Liptchinsky
Yönetilen VCL, ücretsiz olmadığı için son seçeneğim. - Lukas Cenovsky
Jcl'de sahip olabileceğiniz sorunları düzeltme, daha iyi bir seçenek olan IMHO'dur. O kadar zor olamaz. Kullanımlardan Varyantları kaldırmaya başlayın. Her neyse, şimdi nasıl yapılacağına dair iki örnek var. Soru cevap? Veya gerçekten sadece bir örnek değil, Delphi 5 koduna gitmeye hazır mısınız? - Lars Truijens


Cevaplar:


Sınıfın görünmez olması gerekiyor. Tüm montaj için ComVisible (false) varsa, bu durum olmayabilir.

.Net sınıfları IDispatch varsayılan olarak uyumlu olacaktır, bu yüzden örnek gerçekten iyi çalışırsa, eğer sınıf gerçekten göze çarpıyorsa ..

Ama önce onu en az minimum olana kadar kesin. Exe'nizi .Net aksamınızla aynı klasöre koyun ve yapılandırma dosyasını ve uygulama tabanını atlayın.

Bir şey karışmadan önce, istisna burada yaşar, değil mi?

 ov := obj.Unwrap;

8
2018-01-12 20:33COM kullanarak .Net yöntemlerini çağırmayı önerdiği için +1, ama gerçekten de sorduğu şey değil. Mecliste herhangi bir değişiklik yapamayabilir. Cevabımda görüldüğü gibi COM olmadan ve COM şeyler görünmeden yapılabilir. - Lars Truijens
COM kullanmıyor, ancak Sınıfı ComVisible olarak işaretliyor. Örneğiniz, CLS'nin COM / Interop altyapısına güvenerek .Net örneğinin IDispatch olarak sıralanmış olmasını sağlayın. Bu yalnızca sınıf ComVisible ise (varsayılan olan, ancak montaj için devre dışı bırakılmışsa) çalışır. - Robert Giesecke
Ben düzeltilmeyi bekliyorum. Varsayılan olarak doğru olmasını beklemiyordum. Örneğim COM görünür değilse, örneğim gerçekten başarısız olur. Bu, kullanımını önemli ölçüde IMHO ile sınırlar. - Lars Truijens
Comvisible sorun oldu! Teşekkür ederim. - Lukas Cenovsky
Burada özellikle iyi bir bilgi noktası. Bunu tahmin etmezdim. - Warren P


İşte başka bir seçenek.

Bu C # Kodu. Ve kullanmak istemiyor olsan bile yönetilmeyen ihracatım, yine de IDispatch (IDispatch oldukça yavaş) geçmeden mscoree (CLR barındırma şeyler) nasıl kullanılacağını açıklar.

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;
using RGiesecke.DllExport;
using System.Runtime.InteropServices;

namespace DelphiNET
{

  [ComVisible(true)]
  [InterfaceType(ComInterfaceType.InterfaceIsIUnknown)]
  [Guid("ACEEED92-1A35-43fd-8FD8-9BA0F2D7AC31")]
  public interface IDotNetAdder
  {
   int Add3(int left);
  }

  [ComVisible(true)]
  [ClassInterface(ClassInterfaceType.None)]
  public class DotNetAdder : DelphiNET.IDotNetAdder
  {
   public int Add3(int left)
   {
     return left + 3;
   }
  }

  internal static class UnmanagedExports
  {
   [DllExport("createdotnetadder", CallingConvention = System.Runtime.InteropServices.CallingConvention.StdCall)]
   static void CreateDotNetAdderInstance([MarshalAs(UnmanagedType.Interface)]out IDotNetAdder instance)
   {
     instance = new DotNetAdder();
   }
  }
}

Bu Delphi arayüz beyanıdır:

type
 IDotNetAdder = interface
 ['{ACEEED92-1A35-43fd-8FD8-9BA0F2D7AC31}']
  function Add3(left : Integer) : Integer; safecall;
 end;

Yönetilmeyen dışa aktarma kullanıyorsanız, aşağıdaki gibi yapabilirsiniz:

procedure CreateDotNetAdder(out instance : IDotNetAdder); stdcall;
 external 'DelphiNET' name 'createdotnetadder';

var
 adder : IDotNetAdder;
begin
 try
  CreateDotNetAdder(adder);
  Writeln('4 + 3 = ', adder.Add3(4));
 except
  on E: Exception do
   Writeln(E.ClassName, ': ', E.Message);
 end;
end.

Lars'ın örneğini uyarladığımda şöyle görünecekti:

var
 Host: TJclClrHost;
 Obj: IDotNetAdder;
begin
 try
  Host := TJclClrHost.Create;
  Host.Start();
  WriteLn('CLRVersion = ' + Host.CorVersion);

  Obj := Host.DefaultAppDomain
        .CreateInstance('DelphiNET', 
                'DelphiNET.DotNetAdder')
        .UnWrap() as IDotNetAdder;
  WriteLn('2 + 3 = ', Obj.Add3(2));

  Host.Stop();
 except
  on E: Exception do
   Writeln(E.Classname, ': ', E.Message);
 end;
end.

Bu durumda, elbette C # kodundan "UnmanagedExports" sınıfını kaldırabilirsiniz.


12
2018-01-13 09:09

Hadi bakalım:

program CallDotNetFromDelphiWin32;

{$APPTYPE CONSOLE}

uses
 Variants, JclDotNet, mscorlib_TLB, SysUtils;

var
 Host: TJclClrHost;
 Obj: OleVariant;
begin
 try
  Host := TJclClrHost.Create;
  Host.Start;
  WriteLn('CLRVersion = ' + Host.CorVersion);

  Obj := Host.DefaultAppDomain.CreateInstance('DelphiNET', 'DelphiNET.NETAdder').UnWrap;
  WriteLn('2 + 3 = ' + IntToStr(Obj.Add3(2)));

  Host.Stop;
 except
  on E: Exception do
   Writeln(E.Classname, ': ', E.Message);
 end;
end.

Not: DelphiNet.dll DelphiNET.NETAdder türü ve Add3 yöntemi olduğunu varsayar ComVisible. Sayesinde Robert.

Güncelleştirme:

Yansıma kullanırken ComVisible özniteliğine ihtiyacınız yoktur. Sonraki örnek bile, ComVisible olmadan çalışır.

Assm := Host.DefaultAppDomain.Load_2('NetAddr');
T := Assm.GetType_2('DelphiNET.NETAdder');
Obj := T.InvokeMember_3('ctor', BindingFlags_CreateInstance, nil, null, nil);
Params := VarArrayOf([2]);
WriteLn('2 + 3 = ' + IntToStr(T.InvokeMember_3('Add3', BindingFlags_InvokeMethod, nil, Obj, PSafeArray(VarArrayAsPSafeArray(Params)))));

6
2018-01-12 20:40Bu çalışır çünkü IDispatch veya IUnknown ve dolayısıyla COM / Interop gerekmez. Görünmez olmayan sınıflarla uğraşmanız gereken durumlar için oldukça mükemmel bir örnektir. Böylece: +1 - Robert Giesecke
+1 Güncellenmiş örnek (ComVisible olmadan) harika! Çalıştırmak için aşağıdakilere ihtiyacınız vardır: ActiveX kullanır; var Assm: _Assembly; var T: _Type; var Params: Varyant; - Lukas Cenovsky
Yine de, çok daha yavaş olmak zorundadır. 3 dk. Buluşacağım. önce, ama size daha sonra başka bir örnek (w / o IDispatch) vereceğim. - Robert Giesecke


"TJclClrHost" bileşeniyle bazı sıkıntılarla karşılaştım (src kodundaki yorumlar). Etrafında arama yaptıktan sonra, Win32 / 64 uygulamasında .NET runtime'ı barındırmak için yeni arabirim yolu olan "CppHostCLR" Microsoft örneklerini buldum ...

İşte Delphi ile yazılmış hızlı (ve kirli) bir örnek sürümü (ayrıca burada mevcuttur: http://chapsandchips.com/Download/DelphiNETHost_v1.zip)

Bu örnek kodda sadece Delphi arabirimi ("OleVariant" / geç bağlama ile) uygulanmaktadır.

hth, saygılar.

paskal

unit uDelphiNETHosting;

interface

// Juin 2018 - "CorBindToRuntime*" deprecated API alternative by Pascal Chapuis with "Delphi 10.1 Berlin" version
//
// Sample implementation with .NET 4.0 interfaces defined in "metaHost.h" SDK with Delphi header (partial) source code
// "CLRCreateInstance" (mscorlib) API with "ICLRMetaHost", "ICLRRuntimeInfo", "ICorRuntimeHost" interfaces are used.
//
// This Delphi sample provides :
// - Delphi Win32 .NET runtime advanced hosting
// - .NET class late binding interface with Delphi (OleVariant) Win32/64 application (no REGASM is needed)
// - Interfaced C# class is the same than provided in "CppHostCLR" Microsoft C++ sample available at :
//   https://code.msdn.microsoft.com/windowsdesktop/CppHostCLR-e6581ee0/sourcecode?fileId=21953&pathId=1366553273
//
// This sample was inspired by "TJclClrHost" troubles with "_AppDomain.CreateInstanceFrom" with .NET 4.0 :
// - "CorBindToRuntime*" = deprecated API : "old-fashion" interfaced library vs. new interfaced COM/Interop API.
// - AppDomainSetup "ApplicationBase" property (assembly loading with custom path implementation) : no delegated resolver impl.
// - ComVisible .NET annotation is needed at least at class level or/and assembly level.
//


uses
  mscorlib_TLB, // imported from C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\mscorlib.tlb
  mscoree_tlb, // imported from C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0...\mscoree.dll
  System.Classes, Vcl.Controls, Vcl.StdCtrls,
  Windows, Messages, SysUtils, Variants, Graphics, Forms,
  Dialogs, activeX, Vcl.ComCtrls;

Const

 // ICLRMetaHost GUID
 // EXTERN_GUID(IID_ICLRMetaHost, 0xD332DB9E, 0xB9B3, 0x4125, 0x82, 0x07, 0xA1, 0x48, 0x84, 0xF5, 0x32, 0x16);
 IID_ICLRMetaHost : TGuid = '{D332DB9E-B9B3-4125-8207-A14884F53216}';
 // EXTERN_GUID(CLSID_CLRMetaHost, 0x9280188d, 0xe8e, 0x4867, 0xb3, 0xc, 0x7f, 0xa8, 0x38, 0x84, 0xe8, 0xde);
 CLSID_CLRMetaHost : TGuid = '{9280188d-0e8e-4867-b30c-7fa83884e8de}';

 // ICLRRuntimeInfo GUID
 // EXTERN_GUID(IID_ICLRRuntimeInfo, 0xBD39D1D2, 0xBA2F, 0x486a, 0x89, 0xB0, 0xB4, 0xB0, 0xCB, 0x46, 0x68, 0x91);
 IID_ICLRRuntimeInfo  : TGuid  = '{BD39D1D2-BA2F-486A-89B0-B4B0CB466891}';
 CLASS_ICLRRuntimeInfo : TGuid = '{BD39D1D2-BA2F-486a-89B0-B4B0CB466891}';

type

 // .NET interface (defined in "metahost.h" SDK header)
 ICLRRuntimeInfo = interface(IUnknown)
  ['{BD39D1D2-BA2F-486a-89B0-B4B0CB466891}']
  function GetVersionString( pwzBuffer : PWideChar; var pcchBuffer : DWORD) : HResult; stdcall;
  function GetRuntimeDirectory(pwzBuffer : PWideChar; var pcchBuffer : DWORD) : HResult; stdcall;
  function IsLoaded( hndProcess : THANDLE; out bLoaded : bool): HResult; stdcall;
  function LoadErrorString(iResourceID: UINT; pwzBuffer: PWideChar; var pcchBuffer : DWORD; iLocaleID :LONG): HResult; stdcall;
  function LoadLibrary(pwzDllName : PWideChar; phndModule : PHMODULE): HResult; stdcall;
  function GetProcAddress( pszProcName : PChar; var ppProc : Pointer) : HResult; stdcall;
  function GetInterface( const rclsid : TCLSID;const riid : TIID; out ppUnk : IUnknown) : HResult; stdcall;
  function IsLoadable( var pbLoadable : Bool) : HResult; stdcall;
  function SetDefaultStartupFlags(dwStartupFlags : DWORD; pwzHostConfigFile : LPCWSTR) : HResult; stdcall;
  function GetDefaultStartupFlags(var pdwStartupFlags : PDWORD;pwzHostConfigFile : LPWSTR;var pcchHostConfigFile : DWORD ) : HResult; stdcall;
  function BindAsLegacyV2Runtime() : HResult; stdcall;
  function IsStarted( var pbStarted : bool;var pdwStartupFlags : DWORD ) : HResult; stdcall;
  end;

 // .NET interface (defined in "metahost.h" SDK header)
 ICLRMetaHost = interface(IUnknown)
  ['{D332DB9E-B9B3-4125-8207-A14884F53216}']
  function GetRuntime(pwzVersion: LPCWSTR; const riid: TIID; out ppRuntime : IUnknown): HResult; stdcall;
  function GetVersionFromFile(const pwzFilePath: PWideChar; pwzBuffer: PWideChar; var pcchBuffer: DWORD): HResult; stdcall;
  function EnumerateInstalledRuntimes(out ppEnumerator: IEnumUnknown): HResult; stdcall;
  function EnumerateLoadedRuntimes(const hndProcess: THandle; out ppEnumerator: IEnumUnknown): HResult; stdcall;
  function RequestRuntimeLoadedNotification(out pCallbackFunction: PPointer): HResult; stdcall;
  function QueryLegacyV2RuntimeBinding(const riid: TGUID;out ppUnk: PPointer): HResult; stdcall;
  procedure ExitProcess(out iExitCode: Int32); stdcall;
 end;

 TSampleForm = class(TForm)
  BtnTest: TButton;
  StatusBar1: TStatusBar;
  Label1: TLabel;
  Label2: TLabel;
  procedure BtnTestClick(Sender: TObject);
 private
  // CLR
  FPtrClr      : ICLRMetaHost;
  // CLR runtime info
  FPtrRunTime    : ICLRRuntimeInfo;
  // CLR Core runtime
  FPtrCorHost    : ICorRuntimeHost;
  FDefaultNetInterface : ICorRuntimeHost;
  //
  Procedure LoadAndBindAssembly();
 public
 end;

 // Main .NET hosting API entry point (before interfaced stuff)
 function CLRCreateInstance(const clsid,iid: TIID; out ppv : IUnknown): HRESULT; stdcall; external 'MSCorEE.dll';

var
 SampleForm: TSampleForm;

implementation

uses //JcldotNet // original "TJclClrHost" component unit
   math,
   ComObj;   // COM init + uninit

{$R *.dfm}

Procedure TSampleForm.LoadAndBindAssembly();
Const
 NetApp_Base_Dir : WideString = '.\Debug\';
 Sample_Test_Value       = 3.1415;
var
 hr      : HResult;
 Ov      : OleVariant;
 ws      : WideString;
 iDomAppSetup : IUnknown;
 iDomApp    : IUnknown;
 // .Net interfaces...
 iDomAppSetup2 : IAppDomainSetup;
 iDomApp2   : AppDomain;
 objNET    : ObjectHandle;
begin
 // Delphi sample : https://adamjohnston.me/delphi-dotnet-interop-with-jvcl/
 // DomainSetup
 hr := FDefaultNetInterface.CreateDomainSetup( iDomAppSetup );
 if ( hr = S_OK) then
 begin
   // Domain Setup Application...
   iDomAppSetup2 := iDomAppSetup as IAppDomainSetup;
   // NB. Set "ApplicationBase" root directory is NOT ok WITHOUT additional "ResolveEventHandler" (cf 1*)
   // https://weblog.west-wind.com/posts/2009/Jan/19/Assembly-Loading-across-AppDomains
   hr := iDomAppSetup2.Set_ApplicationBase( NetApp_Base_Dir );
   //hr := iDomAppSetup2.Set_PrivateBinPath( NetApp_Base_Dir );
   //hr := iDomAppSetup2.Set_DynamicBase( NetApp_Base_Dir );
   if ( hr = S_OK ) then
   begin
    hr := iDomAppSetup2.Set_ConfigurationFile('CSClassLibrary.config');
    if ( hr = S_OK ) then
    begin
     hr := FDefaultNetInterface.CreateDomainEx( PWideChar('aNETClassHostSample'), iDomAppSetup2, nil, iDomApp );
     if ( hr = S_OK ) then
     begin
      iDomApp2 := iDomApp as AppDomain;
      iDomApp2.Get_BaseDirectory(ws); // *** Check setup directory is OK
      // CoBindEx... API troubles begins here... alternative (not deprecated implementation) solves them !
      // CreateInstanceFrom Doc : https://msdn.microsoft.com/en-us/library/we62chk6(v=vs.110).aspx
      //hr := (iDomApp as _AppDomain).CreateInstanceFrom( 'C:\Data\dev\delphi\NetHosting\Sample\CppHostCLR\C# and C++\C#,C++\CppHostCLR\CSClassLibrary\obj\Debug\CSClassLibrary.dll', 'CSClassLibrary.CSSimpleObject', objNET );
      hr := iDomApp2.CreateInstanceFrom( NetApp_Base_Dir+'CSClassLibrary.dll', // (1*) : NO ResolveEventHandler => absolute path
                       'CSClassLibrary.CSSimpleObject', objNET );
      if ( hr = S_OK ) then
      begin
       // *** NB. ***
       // [ComVisible(true)] annotation on class definition is NEEDED (to invoke via late binding with COM)
       // *** and/or ***
       // .NET project option "Make assembly COM visible" (cf. AssemblyInfo.cs) : [assembly: ComVisible(true)]
       ov := objNET.Unwrap;
       ov.FloatProperty := Sample_Test_Value;
       ShowMessage( 'Result FloatProperty=' +FloatToStr( Currency(ov.FloatProperty) ) ); // Interop data type between Delphi and C# (Currency <=> float)
      end
      else ShowMessage( 'CreateInstanceFrom error: ' + SysErrorMessage(hr) );
     end
     else ShowMessage( 'CreateDomainEx error: ' + SysErrorMessage(hr) );
    end
    else ShowMessage( 'Set_ConfigurationFile error: ' + SysErrorMessage(hr) );
   end
   else ShowMessage( 'Set_ApplicationBase error: ' + SysErrorMessage(hr) );
 end
 else ShowMessage( 'CreateDomainSetup error: ' + SysErrorMessage(hr) );
end;

procedure TSampleForm.BtnTestClick(Sender: TObject);
var
 // CLR status flags
 FLoadable     : Bool; // framework is loadable ?
 FStarted     : Bool; // framework is started ?
 FLoaded      : Bool; // framework is loaded ?

 arrWideChar    : Array[0..30] of WChar;

 lArr       : Cardinal;

 Flags       : DWORD;

 hr1,hr2,hr3    : HResult;
begin

 // Part-1/2 : Host targetted .NET framework version with "CLRCreateInstance" entry point

 //CoInitializeEx(nil,COINIT_APARTMENTTHREADED); //COINIT_MULTITHREADED
 try
  FLoadable := false;
  FStarted := false;
  FLoaded  := false;
  Flags := $ffff;
  try
   FPtrClr   := nil;
   FPtrRunTime := nil;
   FPtrCorHost := nil;
   hr1 := CLRCreateInstance(CLSID_CLRMetaHost, IID_ICLRMetaHost, IUnknown(FPtrClr) ); // CLSID + IID
   if ( hr1 = S_OK) then
   begin
    FPtrRunTime := nil;
    hr1 := FPtrClr.GetRuntime( PWideChar('v4.0.30319'), IID_ICLRRuntimeInfo, IUnknown(FPtrRunTime) );
    if ( hr1 = S_OK ) then
    begin
     // Usefull to check overflow in case of wrong API prototype : call second method overflow other results...
     hr1 := FPtrRunTime.IsLoadable( FLoadable );
     hr2 := FPtrRunTime.IsStarted( FStarted, Flags ); // NB. OVERFLOW by defining FLoadable, FLoaded... local var. as "boolean" NOT "Bool"...
     hr3 := FPtrRunTime.IsLoaded( GetCurrentProcess(), FLoaded );
     if ( hr1 = S_OK ) and ( hr2 = S_OK ) and ( hr3 = S_OK ) then
     begin
      if ( not FLoaded ) and ( FLoadable ) and ( not FStarted ) then
      begin
       hr1 := FPtrRunTime.GetInterface( CLASS_CorRuntimeHost, IID_ICorRuntimeHost, IUnknown(FPtrCorHost) ); // IID_ICorRuntimeHost,
       if ( hr1 = S_OK ) then
       begin
        if ( FPtrCorHost <> nil ) then
          FDefaultNetInterface := (FPtrCorHost as Iunknown) as ICorRuntimeHost
        else ; // NOT available...
       end
       else ShowMessage( 'GetInterface error : ' + SysErrorMessage(hr1) );
      end
      else
      begin
       if (FLoaded and FStarted) then ShowMessage( '.NET Framework version is already loaded and started...')
       else ShowMessage( '.NET Framework version is N0T loadable...');
      end;
     end
     else
     begin
      ShowMessage( 'IID_ICLRRuntimeInfo.IsLoadable error : ' + SysErrorMessage( Min(hr1,hr2) ) );
     end;
    end
    else ShowMessage( 'GetRuntime error : ' + SysErrorMessage(hr1) );
   end
   else ShowMessage( 'CLRCreateInstance error: ' + SysErrorMessage(hr1) );
  Except on e:exception do
   if Assigned( e.InnerException ) then ShowMessage( e.InnerException.ToString )
   else ShowMessage( e.ToString );
  end;
  // Check a call to an assembly...
  if ( Assigned( FDefaultNetInterface )) then
  begin
   lArr := SizeOf( arrWideChar );
   FillChar( arrWideChar, SizeOf(arrWideChar), #0);
   hr1 := FPtrRunTime.GetVersionString( PWideChar(@arrWideChar[0]), lArr);;
   if ( hr1 = S_OK ) then ShowMessage('Framework version '+arrWideChar+' is available...')
   else ShowMessage( 'GetVersionString error: ' + SysErrorMessage(hr1));
   hr1 := FDefaultNetInterface.Start();
   if ( hr1 <> S_OK ) then ShowMessage( 'CLRCreateInstance error: ' + SysErrorMessage(hr1) );
  end;
 finally
//  if (PtrClr<>nil) then
//  begin
//   PtrClr._Release;
//   //PtrClr := nil;
//  end;
//  if (PtrRunTime<>nil) then
//  begin
//   PtrRunTime._Release;
// ///  PtrRunTime := nil;
//  end;
//  if (PtrCorHost<>nil) then
//  begin
//   PtrCorHost._Release;
//   //PtrCorHost := nil;
//  end;
  //FDefaultInterface._Release;

 //CoUnInitialize();
 end;

 // Part-2/2 : load, bind a class call sample assembly class with loaded framework...
 LoadAndBindAssembly();

end;

end.

0
2018-06-24 16:08