Soru MySQL'de döngü örneği için


MySQL'de, içinde bir For döngüsü ile bu saklı yordamı var:

DELIMITER $$ 
CREATE PROCEDURE ABC()

  BEGIN
   DECLARE a INT Default 0 ;
   simple_loop: LOOP
     SET a=a+1;
     select a;
     IF a=5 THEN
      LEAVE simple_loop;
     END IF;
  END LOOP simple_loop;
END $$

Her zaman yazdırır 1. Bir MySQL for döngüsü için doğru sözdizimi nedir?


76
2018-02-26 04:35


Menşei


Bu mağaza prosedürü isimleri ABC oluşturur. Veri formatınız nedir (yüklemek istediğiniz)? - Zimbabao
herhangi bir veri formatı istemiyorum, sadece 1'den 5'e bir değer basmak istiyorum - Chitresh


Cevaplar:


drop table if exists foo;
create table foo
(
id int unsigned not null auto_increment primary key,
val smallint unsigned not null default 0
)
engine=innodb;

drop procedure if exists load_foo_test_data;

delimiter #
create procedure load_foo_test_data()
begin

declare v_max int unsigned default 1000;
declare v_counter int unsigned default 0;

 truncate table foo;
 start transaction;
 while v_counter < v_max do
  insert into foo (val) values ( floor(0 + (rand() * 65535)) );
  set v_counter=v_counter+1;
 end while;
 commit;
end #

delimiter ;

call load_foo_test_data();

select * from foo order by id;

113
2018-02-26 11:36Cevabınız için teşekkür ederim, bana yardımcı oldu. Sorumu da görmek için çok nazik olabilirmisin stackoverflow.com/questions/12259675/.... Benim asıl sorum, kullanmak gerekli BEGIN...END ve sadece kullanmak istersem bir prosedür oluştur LOOP? - Green
Sınırlayıcılarla ilgili sorun yaşıyorsanız, okumak stackoverflow.com/a/10259528/632951 - Pacerier


MySQL'de loop sözdizimi örneği:

delimiter //

CREATE procedure yourdatabase.while_example()
wholeblock:BEGIN
 declare str VARCHAR(255) default '';
 declare x INT default 0;
 SET x = 1;

 WHILE x <= 5 DO
  SET str = CONCAT(str,x,',');
  SET x = x + 1;
 END WHILE;

 select str;
END//

Hangi baskılar:

mysql> call while_example();
+------------+
| str    |
+------------+
| 1,2,3,4,5, |
+------------+

MySQL'de REPEAT döngü sözdizimi örneği:

delimiter //

CREATE procedure yourdb.repeat_loop_example()
wholeblock:BEGIN
 DECLARE x INT;
 DECLARE str VARCHAR(255);
 SET x = 5;
 SET str = '';

 REPEAT
  SET str = CONCAT(str,x,',');
  SET x = x - 1;
  UNTIL x <= 0
 END REPEAT;

 SELECT str;
END//

Hangi baskılar:

mysql> call repeat_loop_example();
+------------+
| str    |
+------------+
| 5,4,3,2,1, |
+------------+

MySQL'de döngü sözdizimi örneği için:

delimiter //

CREATE procedure yourdatabase.for_loop_example()
wholeblock:BEGIN
 DECLARE x INT;
 DECLARE str VARCHAR(255);
 SET x = -5;
 SET str = '';

 loop_label: LOOP
  IF x > 0 THEN
   LEAVE loop_label;
  END IF;
  SET str = CONCAT(str,x,',');
  SET x = x + 1;
  ITERATE loop_label;
 END LOOP;

 SELECT str;

END//

Hangi baskılar:

mysql> call for_loop_example();
+-------------------+
| str        |
+-------------------+
| -5,-4,-3,-2,-1,0, |
+-------------------+
1 row in set (0.00 sec)

Öğretici yapın: http://www.mysqltutorial.org/stored-procedures-loop.aspx

Eğer bu tür bir MySQL for-loop yapılarını üretime soktuğumda seni füze fırlatma rampasıyla çekeceğim. Bir çivi çakmak için bir boru anahtarı kullanabilirsiniz, ancak bunu yapmak aptalca görünmenizi sağlar.


44
2017-12-25 05:05Verdiğiniz kodu yazarak, yazarak declare str VARCHAR(255) default ''; MySQL (5.6) konsolunda hata mesajı veriyor Error 1064 (42000): ... for the right syntax to use near '' at line 3çamur gibi net olan (DEFAULT yan tümcesi gibi değil). - Agi Hammerthief
Önceki sürümlerde çalışırdı. Bence değişmesi gereken satır sınırlayıcısının sonu: komutu kullan delimiter // Bunu çalıştırmadan önce. - Eric Leschinski
Yinelemeli Kullanabiliriz Ve Yine İçinde Bırakabilir miyiz? Bunlar devam ve mola olarak davranıyor. Yineleme, java'da devam etmek için benzer midir? - Deepak


'Table1' isimli bir tablonuz olduğunu varsayalım. Varchar türünde bir sütun 'col1' içerir. Sandık tablosuna sorgu aşağıda verilmiştir

CREATE TABLE `table1` (
  `col1` VARCHAR(50) NULL DEFAULT NULL
)

Şimdi, bu tabloda 1'den 50'ye kadar sayı eklemek istiyorsanız, aşağıdaki saklı yordamı kullanın.

DELIMITER $$ 
CREATE PROCEDURE ABC()

  BEGIN
   DECLARE a INT Default 1 ;
   simple_loop: LOOP     
     insert into table1 values(a);
     SET a=a+1;
     IF a=51 THEN
      LEAVE simple_loop;
     END IF;
  END LOOP simple_loop;
END $$

Saklı yordam kullanımını çağırmak için

CALL `ABC`()

10
2017-10-11 11:58