Soru Glide kullanarak görüntü yüklenirken ilerleme çubuğu


Görüntü, Glide kullanılarak yüklenene kadar dönen animasyonu olan bir yer tutucuya yükleyebilir miyim?

Bunu, .placeholder'ı (R.Drawable.spinner) kullanarak yapmaya çalışıyorum, animasyon gelmiyor mu?

Biri bana yardım ederse harika olur mu?

Teşekkürler!


44
2018-02-10 02:34


Menşei


stackoverflow.com/questions/39263403/... Lütfen bu sorunu çöz - Danish Butt


Cevaplar:


Düzenle: Bu şimdi süper basit CircularProgressDrawable serbest bırakıldı 26.1.0 (Destek kütüphanesi):

MyGlideModule.kt

@GlideModule
class MyGlideModule : AppGlideModule()

MainActivity.kt

override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
 super.onCreate(savedInstanceState)
 setContentView(R.layout.activity_main)

 val circularProgressDrawable = CircularProgressDrawable(this)
 circularProgressDrawable.strokeWidth = 5f
 circularProgressDrawable.centerRadius = 30f
 circularProgressDrawable.start()

 GlideApp.with(applicationContext)
   .load("https://raw.githubusercontent.com/bumptech/glide/master/static/glide_logo.png")
   .placeholder(circularProgressDrawable)
   .into(a_main_image)
}

Eski cevap: Ayrıca normal oluşturabilirsiniz İlerleme çubuğuve sonra Glide'nin üzerine sakla onResourceReady ().

Kaynak yükü bittiğinde çağrılacak yöntem.


Örnek:

MainActivity.java

@Override
protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
  super.onCreate(savedInstanceState);
  setContentView(R.layout.activity_main);

  final ImageView imageView = (ImageView) findViewById(R.id.img_glide);
  final ProgressBar progressBar = (ProgressBar) findViewById(R.id.progress);

  Glide.with(this)
      .load("https://raw.githubusercontent.com/bumptech/glide/master/static/glide_logo.png")
      .listener(new RequestListener<Drawable>() {
        @Override
        public boolean onLoadFailed(@Nullable GlideException e, Object model, Target<Drawable> target, boolean isFirstResource) {
          progressBar.setVisibility(View.GONE);
          return false;
        }

        @Override
        public boolean onResourceReady(Drawable resource, Object model, Target<Drawable> target, DataSource dataSource, boolean isFirstResource) {
          progressBar.setVisibility(View.GONE);
          return false;
        }
      })
      .into(imageView);
}

activity_main.xml (Düzeni):

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent"
  tools:context=".MainActivity">

  <ProgressBar
    android:id="@+id/progress"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="100dp"
    android:visibility="visible" />

  <ImageView
    android:id="@+id/img_glide"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="100dp" />

</RelativeLayout>

Sonuç:

enter image description here


104
2018-02-10 03:28OnException progressBar.setVisibility (View.GONE) yapmalı; çok. :) - AndroidRuntimeException
İyi ama ilerlemenin değerini göstermiyor. Nasıl eklenir? - Han Whiteking
Glide Kitaplığı'nı aldığım halde GlideDrawable sınıfı çözümlenemiyor. GlideDrawable'ı kullanabilmek için ek kütüphaneler eklemem gerekir mi? - XerXes
Muhtemelen Glide'nin RC1 sürümünü, GlideDrawable for Drawable (Yerleştirilebilir) olarak değiştirdiklerini alıyorsunuzdur. İçe aktarmayı deneyin compile 'com.github.bumptech.glide:glide:3.8.0 bunun yerine şimdilik. - Evin1_


GlideImageLoader'imle ne isterseniz ne olursa olsun ilerleme değerini ayarlayabilirsiniz.

Umarım sorunuzu çözecektir.

APP DEMO

Görüntü yükleyiciyi GlideImageLoader.java & ProgressAppGlideModule .java'daki işlemlerle kapsülleyeceğim

3 adımda nasıl uygulanır:

1. build.gradle

//Glide
implementation 'com.github.bumptech.glide:glide:4.4.0'
annotationProcessor 'com.github.bumptech.glide:compiler:4.4.0'
implementation 'com.github.bumptech.glide:okhttp3-integration:4.4.0'

2. Projenize GlideImageLoader.java & ProgressAppGlideModule.Java'yı kopyalayın

3. basit kullanım her yerde

RequestOptions options = new RequestOptions()
          .centerCrop()
          .placeholder(R.drawable.placeholder)
          .error(R.drawable.ic_pic_error)
          .priority(Priority.HIGH);

new GlideImageLoader(YOUR.imageView, 
           YOUR.progressBar).load(url,options);

Klon için eksiksiz Java kodu:

GlideImageLoader.java

public class GlideImageLoader {

  private ImageView mImageView;
  private ProgressBar mProgressBar;

  public GlideImageLoader(ImageView imageView, ProgressBar progressBar) {
    mImageView = imageView;
    mProgressBar = progressBar;
  }

  public void load(final String url, RequestOptions options) {
    if (url == null || options == null) return;

    onConnecting();

    //set Listener & start
    ProgressAppGlideModule.expect(url, new ProgressAppGlideModule.UIonProgressListener() {
      @Override
      public void onProgress(long bytesRead, long expectedLength) {
        if (mProgressBar != null) {
          mProgressBar.setProgress((int) (100 * bytesRead / expectedLength));
        }
      }

      @Override
      public float getGranualityPercentage() {
        return 1.0f;
      }
    });
    //Get Image
    Glide.with(mImageView.getContext())
        .load(url)
        .transition(withCrossFade())
        .apply(options.skipMemoryCache(true))
        .listener(new RequestListener<Drawable>() {
          @Override
          public boolean onLoadFailed(@Nullable GlideException e, Object model, Target<Drawable> target, boolean isFirstResource) {
            ProgressAppGlideModule.forget(url);
            onFinished();
            return false;
          }

          @Override
          public boolean onResourceReady(Drawable resource, Object model, Target<Drawable> target, DataSource dataSource, boolean isFirstResource) {
            ProgressAppGlideModule.forget(url);
            onFinished();
            return false;
          }
        })
        .into(mImageView);
  }


  private void onConnecting() {
    if (mProgressBar != null) mProgressBar.setVisibility(View.VISIBLE);
  }

  private void onFinished() {
    if (mProgressBar != null && mImageView != null) {
      mProgressBar.setVisibility(View.GONE);
      mImageView.setVisibility(View.VISIBLE);
    }
  }
}

ProgressAppGlideModule.java

@GlideModule
public class ProgressAppGlideModule extends AppGlideModule {

  @Override
  public void registerComponents(Context context, Glide glide, Registry registry) {
    super.registerComponents(context, glide, registry);
    OkHttpClient client = new OkHttpClient.Builder()
        .addNetworkInterceptor(new Interceptor() {
          @Override
          public Response intercept(Chain chain) throws IOException {
            Request request = chain.request();
            Response response = chain.proceed(request);
            ResponseProgressListener listener = new DispatchingProgressListener();
            return response.newBuilder()
                .body(new OkHttpProgressResponseBody(request.url(), response.body(), listener))
                .build();
          }
        })
        .build();
    registry.replace(GlideUrl.class, InputStream.class, new OkHttpUrlLoader.Factory(client));
  }

  public static void forget(String url) {
    ProgressAppGlideModule.DispatchingProgressListener.forget(url);
  }
  public static void expect(String url, ProgressAppGlideModule.UIonProgressListener listener) {
    ProgressAppGlideModule.DispatchingProgressListener.expect(url, listener);
  }

  private interface ResponseProgressListener {
    void update(HttpUrl url, long bytesRead, long contentLength);
  }

  public interface UIonProgressListener {
    void onProgress(long bytesRead, long expectedLength);
    /**
     * Control how often the listener needs an update. 0% and 100% will always be dispatched.
     * @return in percentage (0.2 = call {@link #onProgress} around every 0.2 percent of progress)
     */
    float getGranualityPercentage();
  }

  private static class DispatchingProgressListener implements ProgressAppGlideModule.ResponseProgressListener {
    private static final Map<String, UIonProgressListener> LISTENERS = new HashMap<>();
    private static final Map<String, Long> PROGRESSES = new HashMap<>();

    private final Handler handler;

    DispatchingProgressListener() {
      this.handler = new Handler(Looper.getMainLooper());
    }

    static void forget(String url) {
      LISTENERS.remove(url);
      PROGRESSES.remove(url);
    }

    static void expect(String url, UIonProgressListener listener) {
      LISTENERS.put(url, listener);
    }

    @Override
    public void update(HttpUrl url, final long bytesRead, final long contentLength) {
      //System.out.printf("%s: %d/%d = %.2f%%%n", url, bytesRead, contentLength, (100f * bytesRead) / contentLength);
      String key = url.toString();
      final UIonProgressListener listener = LISTENERS.get(key);
      if (listener == null) {
        return;
      }
      if (contentLength <= bytesRead) {
        forget(key);
      }
      if (needsDispatch(key, bytesRead, contentLength, listener.getGranualityPercentage())) {
        handler.post(new Runnable() {
          @Override
          public void run() {
            listener.onProgress(bytesRead, contentLength);
          }
        });
      }
    }

    private boolean needsDispatch(String key, long current, long total, float granularity) {
      if (granularity == 0 || current == 0 || total == current) {
        return true;
      }
      float percent = 100f * current / total;
      long currentProgress = (long) (percent / granularity);
      Long lastProgress = PROGRESSES.get(key);
      if (lastProgress == null || currentProgress != lastProgress) {
        PROGRESSES.put(key, currentProgress);
        return true;
      } else {
        return false;
      }
    }
  }

  private static class OkHttpProgressResponseBody extends ResponseBody {
    private final HttpUrl url;
    private final ResponseBody responseBody;
    private final ResponseProgressListener progressListener;
    private BufferedSource bufferedSource;

    OkHttpProgressResponseBody(HttpUrl url, ResponseBody responseBody,
                  ResponseProgressListener progressListener) {
      this.url = url;
      this.responseBody = responseBody;
      this.progressListener = progressListener;
    }

    @Override
    public MediaType contentType() {
      return responseBody.contentType();
    }

    @Override
    public long contentLength() {
      return responseBody.contentLength();
    }

    @Override
    public BufferedSource source() {
      if (bufferedSource == null) {
        bufferedSource = Okio.buffer(source(responseBody.source()));
      }
      return bufferedSource;
    }

    private Source source(Source source) {
      return new ForwardingSource(source) {
        long totalBytesRead = 0L;

        @Override
        public long read(Buffer sink, long byteCount) throws IOException {
          long bytesRead = super.read(sink, byteCount);
          long fullLength = responseBody.contentLength();
          if (bytesRead == -1) { // this source is exhausted
            totalBytesRead = fullLength;
          } else {
            totalBytesRead += bytesRead;
          }
          progressListener.update(url, totalBytesRead, fullLength);
          return bytesRead;
        }
      };
    }
  }
}

11
2018-01-26 02:08Haklısınız, aslında bir cevap yazmaktan ziyade yorumları bırakmak istiyorum. Ama görünüşe göre yorum bırakmak için yeterli bir itibarım yok. Linki geçersiz kılmak için gerekli kodu buraya ekliyorum. - Mark Cheng


Kotlin'de bir uygulama yazıyordum ve bu tam problemi yaşıyordum, ama ne yazık ki, kabul edilen cevap Java'da yapıldı. Ben de onu Kotlin'de tekrar yazdım.

Glide.with(context)
        .load("<Insert Your URL>")
        .listener(object : RequestListener<Drawable> {
          override fun onResourceReady(resource: Drawable?, model: Any?, target: Target<Drawable>?, dataSource: DataSource?, isFirstResource: Boolean): Boolean {
            progressBar.visibility = View.GONE
            return false
          }

          override fun onLoadFailed(e: GlideException?, model: Any?, target: Target<Drawable>?, isFirstResource: Boolean): Boolean {
            progressBar.visibility = View.GONE
            return false
          }
        })
        .into(holder.imageView)

1
2018-05-17 18:50